Gabinet Psychologiczny Kamila Szubertowicz

(4 opinie)

www.psychologkamilaszubertowicz.com Tel. 574256100- kontakt sms REGULAMIN I KONTRAKT Z PACJENTEM OBOWIĄZUJĄCY W GABINECIE PSYCHOLOGICZNYM KAMILA SZUBERTOWICZ ul. Na Szańcach 8e/3 oraz ul. Legnicka ... więcej

Nie rezygnuj ze zdrowia

Wybierz konsultacje online, aby rozpocząć lub kontynuować leczenie bez wychodzenia z domu. Jeśli potrzebujesz, możesz również umówić wizytę w gabinecie.

Jak to działa?

Informacje o placówce

Gabinety

Gabinet Psychologiczny Kamila Szubertowicz

Na Szańcach 8e/3

50-320 , Wrocław , dolnośląskie

Pokaż dane kontaktowe
Pacjenci prywatni (bez ubezpieczenia)

Gabinet Psychologiczny Kamila Szubertowicz

Legnicka 59A /73

54-203 , Wrocław , dolnośląskie

Pokaż dane kontaktowe
Pacjenci prywatni (bez ubezpieczenia)

O nas

www.psychologkamilaszubertowicz.com
Tel. 574256100- kontakt sms
REGULAMIN I KONTRAKT Z PACJENTEM OBOWIĄZUJĄCY W GABINECIE PSYCHOLOGICZNYM
KAMILA SZUBERTOWICZ ul. Na Szańcach 8e/3 oraz ul. Legnicka 59a/73 we Wrocławiu oraz na sesjach ONLINE
§1
1. Psychoterapeuta/Specjalista pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym z elementami nurtu systemowego i oświadcza, że posiada odpowiednie wykształcenie w prowadzeniu tego rodzaju terapii.
2. Psychoterapia polega na werbalnym dialogu psychoterapeuty z pacjentem. W trakcie trwania psychoterapii terapeuta może zadawać pracę własną pacjentowi do wykonania w domu, która będzie omawiania na kolejnej sesji z psychoterapeutą.
3. Psychoterapeuta nie bierze odpowiedzialności za to czy, w jaki sposób i z jakim skutkiem pacjent/klient zastosuje nową wiedzę w swoim życiu.
§2
1. Umawianie i zapisywanie wszystkich wizyt online i gabinetowych następuje przez portal znanylekarz.pl, medfile.pl lub przez stronę internetową www.psychologkamilaszubertowicz.com zgodnie z regulaminem portalu dostępnym na stronie serwisu.
2. Pacjent decydując się na sesje online zobowiązuje się do zapewnienia sobie dobrej jakości dostępu do internetu do odbycia wizyty online. Psychoterapeuta nie odpowiada za żadnego rodzaju usterki i problemy techniczne wynikające ze strony portalu halodoctor lub po stronie dostawcy internetu.
3. Każdą umówioną sesję gabinetową pacjent może bezpłatnie zamienić na sesję online zmieniając samodzielnie nazwę usługi w serwisie.
§3
1. Cennik, terminarz sesji i konsultacji psychologicznych znajduje się na stronie portalu znanylekarz.pl i medfile.pl
2. Płatność za umówioną wizytę/konsultację psychologiczną online lub gabinetową dokonuje się przelewem przed wizytą korzystając z wysłanego przez serwis medfile linku do płatności online PayU.
3. W przypadku braku płatności za wizytę 24h przed wizyta zostaje automatycznie anulowana i uznawana za nieważną. Jeśli pacjent chce aby wizyta się odbyła należy ją umówić ponownie i opłacić.
3. Odwołanie wizyty później niż 24h od terminu jej realizacji, nie uczestniczenie w Konsultacji/sesji przez Pacjenta lub późne przybycie na Konsultację przez Pacjenta powyżej 15 minut skutkuje zachowaniem przez psychoterapeutę prawa do: pobrania wszelkich należnych za Konsultację opłat, co oznacza, że Pacjent jest zobowiązany do ich uiszczenia na rzecz Specjalisty. Pacjent nie otrzyma zwrotu zapłaconej z góry opłaty za wizytę, a wniesiona już opłata za konsultacje nie jest zwracana przez specjalistę.
4. Pacjent może odwołać Konsultację psychologiczną przed upływem 24 godzin przed umówioną godziną jej rozpoczęcia. W celu odwołania wizyty, Pacjent powinien odwołać samodzielnie konsultację za pomocą serwisu znanylekarz.pl lub medfile.pl
5. W przypadku, gdy Terapeuta odwoła Konsultację w momencie jej rozpoczęcia lub spóźnia się co najmniej 60 minut. Opłaty uiszczone przez Pacjenta z góry zostaną zwrócone przez Specjalistę, w terminie 14 dni roboczych od dnia odwołania Konsultacji. Opłata zostanie zwrócona przez Specjalistę taką samą metodą, jaką użył Pacjent do uiszczenia opłaty za Konsultację chyba, że Pacjent i Specjalista ustalą inaczej.
Pacjent nie ma jednak prawa do zwolnienia z opłaty za tą sesję, jeżeli odwołanie Konsultacji, nieuczestniczenie w Konsultacji, spóźnienie lub przełożenie terminu na inny z Profesjonalistą zostało wcześniej uzgodnione z Pacjentem.
6.Pacjent zobowiązany jest do opłacenia wszystkich sesji przed zakończeniem lub przerwaniem terapii.
7. Jeśli pacjent odwołał przed upływem 24h opłaconą już wizytę należy skontaktować się bezpośrednio ze specjalistą w celu przekazania płatności na wizytę umówioną w nowym terminie. Nie ma możliwości zwrotu opłaconej sesji, można przekazać tą płatność na inny termin umówionej sesji po wcześniejszym uzgodnieniu z terapeutą.
8. Faktury i zaświadczenia o prowadzonej terapii wystawiane są na prośbę pacjenta.
§4
1. Strony uzgadniają, że w przypadku nieobecności Pacjenta lub odwołania 2 wizyt z rzędu bez uzasadnionego powodu, nieobecność ta będzie traktowana jako rezygnacja z dalszej terapii.
2. W przypadku przerwy w trakcie psychoterapii dłuższej niż dwa tygodnie, jeśli nie jest to przerwa uzgodniona wcześniej z terapeutą, to przy braku kontaktu ze strony pacjenta nieobecność ta będzie traktowana jako przerwanie terapii przez pacjenta i jej rezygnacja z kontynuacji.
3. Pacjent ma prawo do rezygnacji z terapii w każdym momencie, po wcześniejszym poinformowaniu o tym Psychoterapeuty. Pacjent rezygnując wcześniej z zalecanej dalszej terapii bądź ją przerywając liczy się z tym, że osiągnięte efekty na dotychczasowych sesjach mogą się nie utrzymać, a założone cele terapeutyczne mogą nie zostać osiągnięte z uwagi na przerwany proces terapeutyczny, który rozłożony jest na pewną ilość sesji przy założonej aktywnej pracy własnej pacjenta.
4.Psychoterapeuta ma prawo rezygnacji z prowadzenia psychoterapii z ważnych powodów indywidualnych, osobistych lub etycznych. Jednak wcześniej informuje o tym Pacjenta i poleca innego psychoterapeutę.
5. Psychoterapeuta bezwzględnie nie wyraża zgody na nagrywanie ani filmowanie sesji terapeutycznych oraz na uczestniczenie w jakichkolwiek rozprawach sądowych dotyczących pacjentów w trakcie, jak i po zakończeniu . terapii. Tym samym pacjent zobowiązuje się do przestrzegania ww.
6. Strony zobowiązują się do punktualnego, systematycznego udziału w sesjach.
7. Strony zobowiązują się do poinformowania siebie nawzajem o przerwie w psychoterapii trwającej dwa tygodnie lub dłużej.
8. Psychoterapeuta zastrzega sobie prawo do odwołania sesji w ostatniej chwili w wyjątkowych sytuacjach jednak najpóźniej 2h przed rozpoczęciem sesji informuje o tym pacjenta.
§5
1. Psychoterapeuta zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w trakcie psychoterapii.
2. Wyjątkiem od zachowania ww. tajemnicy są sytuacje gdy:
a)tak stanowią inne ustawy
b)zagrożone jest życie lub zdrowie pacjenta lub innych osób.
3. W przypadkach kryzysowych zagrażających życiu Pacjenta, wyraża on zgodę na kontakt Psychoterapeuty z jego rodziną, osobą bliską lub odpowiednimi służbami.
§6
1. Pacjent wyraża dobrowolną zgodę na udział w psychoterapii.
2. Pacjent wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy w przypadku potrzeby skorzystania przez psychoterapeutę z konsultacji z lekarzem, specjalistą np. psychiatrą, innym psychoterapeutą, superwizorem w zakresie terapii bądź stanu zdrowia pacjenta.
3. Pacjent zobowiązuje się do dostarczenia psychoterapeucie do wglądu posiadanej dokumentacji dotyczącej swojego leczenia (opinii, wyników badań, konsultacji, zaświadczeń).
§7
1. Pacjent zobowiązuje się do każdorazowego i sumiennego odrabiania zadań zleconych przez psychoterapeutę w domu i przynoszenia ich na następną sesję w celu omówienia.
2. Pacjent zobowiązuje się do aktywnego udziału w psychoterapii.
3. Psychoterapeuta zobowiązuje się do rzetelnej pracy w trakcie psychoterapii, prowadzenia psychoterapii z należytą starannością i wykorzystaniem aktualnej wiedzy, przestrzegania podstawowych praw pacjenta wymienionych w ustawie z dn. 06.11.2008r.o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz.U.z 2012r.poz.159ze zm. ) oraz do przestrzegania Kodeksu Etyczno-Zawodowego psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
4. Psychoterapeuta zobowiązuje się osobiście prowadzić psychoterapię. W razie niemożności jej prowadzenia, Psychoterapeuta jest zobowiązany natychmiast poinformować o tym Pacjenta.
§8
1. Pacjent i psychoterapeuta zobowiązują się do przestrzegania warunków i wszystkich ww. zasad zawartych w niniejszym Kontrakcie/regulaminie.
2. Specjalista nie odpowiada za działalnie portalu znanylekarz.pl ani medfile.pl, halodoctor w przypadku jakichkolwiek uwag i roszczeń, co do działania portalu należy się kontaktować bezpośrednio z portalem.
3. Mając na względzie dobro i zdrowie pacjentów oraz specjalisty na wizytę gabinetową zapraszam wyłącznie pacjentów zdrowych (bez objawów infekcji dróg oddechowych i gorączki w tym Covid-19. Sesja online jest w takim przypadku możliwa.
4. Zasady RODO i przetwarzania danych odbywają się zgodnie z regulaminem znanylekarz.pl i medfile.pl zawartym na stronie portalu.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym kontrakcie terapeutycznym, a dotyczących jego przedmiotu mają zastosowanie przepisy Ustawy z 23.4.1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U.Nr 16, poz.93ze zm.)
6. Powyższy regulamin/Kontrakt terapeutyczny zostaje zawarty z chwilą umówienia przez pacjenta wizyty i obowiązuje przez wszystkie sesje oraz po zakończeniu terapii.. Pacjent umawiając się na wizytę ma obowiązek się z nim zapoznać, a opłacenie pierwszej wizyty jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ww. zasady. Jeśli pacjent nie wyraża zgody na zawarcie kontraktu i nie akceptuje powyższego regulaminu należy nie umawiać wizyty lub ją odwołać 24h przed jej rozpoczęciem.

Inne placówki

Opinie o lekarzach z tej placówki

Ogólna ocena

 • Punktualność
 • Zaangażowanie
 • Gabinet
  K
  Użytkownik zweryfikowany
  Lekarz: mgr Kamila Szubertowicz konsultacja psychoterapeutyczna

  Pani Kamila bardzo miła, empatyczna, zna się na rzeczy, podchodzi indywidualnie i profesjonalnie do każdego tematu. Myślę że wizyty wnoszą wiele zmian na lepsze.


  Użytkownik zweryfikowany
  Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl Lekarz: mgr Kamila Szubertowicz konsultacja psychoterapeutyczna

  Pierwsza wizyta przebiegła bardzo pozytywnie. Indywidualne podejście skierowane na uczestnika, przyjemna atmosfera. Polecam


  U
  Użytkownik zweryfikowany
  Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl Lekarz: mgr Kamila Szubertowicz psychoterapia indywidualna (kolejna wizyta)

  Pani Kamila, jest bardzo zaangażowana, posiada bardzo dużą wiedzę i wspaniale prowadzi terapię. Zaapewnia przyjazne otoczenie pozwalające na otwarte mówienie o trudnościach i wykazuje ogromne zrozumienie. Od pierwszej wizyty czuję dużą różnicę i postęp. Pani Kamila jest empatyczna, przyjazna i bardzo zaangażowana w pomoc. Wykazuje duże zrozumienie dla człowieka, można czuć się pewnie i bezpiecznie oraz w dobrych rękach, co ogromnie sprzyja terapii. Spotkania to naprawdę przyjemność. Dziękuję za takie podejście oraz polecam!


  M
  Użytkownik zweryfikowany
  Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl Lekarz: mgr Kamila Szubertowicz konsultacja psychoterapeutyczna (pierwsza wizyta)

  Pierwsza wizyta intensywna, wyrozumiałość i spokój Pani Kamili uspokaja. Nie wiem jak prowadzi terapię,ale napiszę jak już będę po kilku miesiącach.


  Wystąpił błąd, spróbuj jeszcze raz

Powiązane wyszukiwania