Polityka Ochrony Prywatności

Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez ZnanyLekarz.pl wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). ZnanyLekarz.pl używa cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do serwisów oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja Użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z naszych usług, ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez Użytkowników.

Polityka Ochrony Prywatności

Zasady podstawowe

Przykładamy ogromną wagę do kwestii prywatności Użytkowników ZnanyLekarz.pl. ZnanyLekarz Sp. z o.o., jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych naszej Spółce danych. Dane te są w sposób szczególny chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Zasady zachowania poufności na stronach internetowych ZnanyLekarz.pl są udostępniane wszystkim zainteresowanym.

Serwis ZnanyLekarz.pl ma charakter otwarty. Jedną z głównych usług serwisu jest możliwość publikowania i rozpowszechniania informacji oraz opinii o Profesjonalistach i Placówkach medycznych, w związku z czym dane tych podmiotów są powszechnie dostępne dla wszelkich osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.

Zasady przetwarzania danych eksploatacyjnych

Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez ZnanyLekarz.pl wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). ZnanyLekarz.pl używa cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do serwisów oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja Użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z naszych usług, ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez Użytkowników. Cookies są ponadto używane w celach komercyjnych na potrzeby wyświetlania spersonalizowanych treści marketingowych o ZnanyLekarz.pl na innych stronach internetowych. Treści marketingowe są oparte między innymi na historii przeglądania danego Użytkownika.

Dane wymagane podczas rejestracji:

W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie następujących danych: adresu poczty elektronicznej, który będzie stanowił login do serwisu, imienia (imion), nazwiska, roku urodzenia, płci, kodu pocztowego, województwa, miejscowości zamieszkania. Ponadto, należy określić hasło i podpis (nick) używany w serwisie.

Od Profesjonalistów wymagane jest również podanie numeru prawa wykonywania zawodu oraz numeru PESEL. Osoby wykonujące zawód medyczny lub podobny bez konieczności legitymowania się prawem wykonywania zawodu, przesyłają skan dyplomu poświadczającego posiadane kwalifikacje zawodowe oraz skan dowodu osobistego. Otrzymane numery i skany służą wyłącznie potwierdzeniu uprawnień zawodowych Profesjonalisty.

Dane ujawniane o Użytkowniku:

Opinie wystawiane przez Użytkownika podpisane są wybranym przez niego podczas rejestracji podpisem (nickiem). Żadne inne dane o Użytkowniku nie są publicznie ujawniane.

Dane ujawniane w Profilu Profesjonalisty:

W Profilu Profesjonalisty wyświetlane są wszystkie dane podane podczas rejestracji, z wyłączeniem daty urodzenia, adresu poczty elektronicznej (loginu), hasła, numeru PESEL, numeru prawa wykonywania zawodu oraz kodu aktywującego konto. Dodatkowo wyświetlane są inne dane, podawane przez Profesjonalistę opcjonalnie, w szczególności dane teleadresowe i godziny przyjęć. Przy każdym Profilu Profesjonalisty wyświetlana jest również lista opinii i średnia z ocen.

Dane wymagane podczas rezerwacji terminu u Profesjonalisty:

Podczas rezerwacji terminu u Profesjonalisty za pośrednictwem Kalendarza Wizyt konieczne jest podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, a w niektórych przypadkach również numeru PESEL. Dane te są wprowadzane do oprogramowania, którego dysponentem jest Profesjonalista i mogą być widoczne dla również dla personelu pomocniczego Profesjonalisty lub Placówki. W polu „informacje dla Profesjonalisty” zabronione jest opisywanie swojego stanu zdrowia - pole to służy wyłącznie do przekazania informacji technicznych dotyczących rezerwacji terminu.

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika i Profesjonalistę jest ZnanyLekarz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kolejowej 5/7 (01-217 Warszawa). ZnanyLekarz Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz na zasadach określonych w Polityce Ochrony Prywatności ZnanyLekarz.pl, w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych.

ZnanyLekarz Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkownika lub Profesjonalisty w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Za zgodą Profesjonalisty ZnanyLekarz Sp. z o.o. przetwarza jego dane w zakresie szerszym, niż jest to obligatoryjnie wymagane przy rejestracji Profesjonalisty.

Udostępnione przez Użytkownika lub Profesjonalistę dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie internetowym ZnanyLekarz.pl, a za jego zgodą mogą być przetwarzane przez ZnanyLekarz Sp. z o.o. w celach statystycznych i marketingowych.

Treści zamieszczane przez Użytkowników i Lekarzy

Opinie oraz informacje zamieszczane na Profilach Profesjonalistów i Placówek medycznych są publicznie dostępne dla wszystkich.

Przechowywanie i ochrona informacji

Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadający specjalne upoważnienia nadane przez ZnanyLekarz Sp. z o.o. (administratora danych).

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych. Ograniczenia.

Użytkownik lub Profesjonalista w każdej chwili ma prawo wglądu do swoich danych oraz dysponuje możliwością ich aktualizacji oraz usunięcia. Aby zapobiec powtórnej rejestracji osób, których udział w ZnanyLekarz.pl został zakończony ze względu na niedozwolone korzystanie z naszych usług, możemy odmówić usunięcia danych niezbędnych do zablokowania możliwości ponownej rejestracji. Podstawą prawną odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust .1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Odmowa usunięcia danych ma również miejsce w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

W wypadkach dozwolonych przez przepisy prawa ZnanyLekarz Sp. z o.o. może również udostępnić część danych osobowych Użytkownika lub Profesjonalisty osobom trzecim. m.in. dla celów związanych z ochroną ich prawnie chronionych interesów (np. praw autorskich lub dóbr osobistych), ale wyłącznie na pisemny wniosek. Podmiot, który występuje z tego typu wnioskiem jest zobowiązany udokumentować fakt naruszenia jego prawnie chronionych interesów oraz przedstawić dowody uprawdopodabniające dokonanie naruszenia. Ponadto, dane mogą zostać udostępnione osobom trzecim na podstawie umowy zawartej ze ZnanyLekarz Sp. z o.o.. ZnanyLekarz Sp. z o.o. może również udostępnić zgromadzone dane osobowe na życzenie lub za zgodą Użytkownika lub też na żądanie uprawnionych organów państwowych (sądy, prokuratura, Policja). Listy elektroniczne kierowane do ZnanyLekarz Sp. z o.o. są archiwizowane i mogą w niektórych przypadkach być wykorzystane przez przez ZnanyLekarz Sp. z o.o. lub inny uprawniony podmiot do  celów prowadzonych postępowań lub w innych celach zgodnych z prawem.

Odsyłacze do innych stron internetowych

ZnanyLekarz Sp. z o.o. nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze (linki) zamieszczane w ZnanyLekarz.pl. Zachęcamy do zapoznania się z treściami oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe. Użytkownik lub Profesjonalista ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na stronie, do której przekierowuje zamieszczany przez niego w ZnanyLekarz.pl odsyłacz (link).

Informacje wysyłane do Użytkownika lub Profesjonalisty

ZnanyLekarz Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim Użytkownikom i Profesjonalistom listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w ZnanyLekarz.pl. ZnanyLekarz Sp. z o.o. może wysyłać listy elektroniczne o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej, o ile Użytkownik lub Profesjonalista wyraził na to zgodę. Reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej mogą być też dołączane do listów przychodzących i wychodzących z konta systemowego.