• mgr Kamila Szubertowicz
  mgr Kamila Szubertowicz
  Konsultacja online

  REGULAMIN I KONTRAKT Z PACJENTEM OBOWIĄZUJĄCY W GABINECIE PSYCHOLOGICZNYM KAMILA SZUBERTOWICZ (w tym także wizyt online) §1 1. Psychoterapeuta/Specjalista pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym z elementami nurtu systemowego i oświadcza, że posiada odpowiednie wykształcenie w prowadzeniu tego rodzaju terapii. 2. Psychoterapia polega na werbalnym dialogu psychoterapeuty z pacjentem. W trakcie trwania psychoterapii terapeuta może zadawać pracę własną pacjentowi do wykonania w domu, która będzie omawiana na kolejnej sesji z psychoterapeutą. 3. Psychoterapeuta nie bierze odpowiedzialności za to czy, w jaki sposób i z jakim skutkiem pacjent/klient zastosuje nową wiedzę w swoim życiu. §2 1. Umawianie i zapisywanie wszystkich wizyt online i gabinetowych następuje przez portal znanylekarz.pl bezpośrednio na stronie: https://www.znanylekarz.pl/kamila szubertowicz/psychoterapeuta-psycholog/wrocław zgodnie z regulaminem portalu dostępnym na stronie serwisu. 2. Pacjent decydując się na sesje online zobowiązuje się do zapewnienia sobie dobrej jakości dostępu do internetu do odbycia wizyty online. Psychoterapeuta nie odpowiada za żadnego rodzaju usterki i problemy techniczne wynikające ze strony aplikacji Skype lub po stronie dostawcy internetu. Wizyta online odbywa się na bezpłatnym serwisie Skype. Pacjent wyszukuje na Skype Psychoterapeutę po imieniu i nazwisku i łączy się z nim o umówionej godzinie sesji za pomocą kamery i mikrofonu. §3 1. Cennik, kalendarz sesji /konsultacji psychologicznych znajduje się na stronie portalu znanylekarz.pl 2. Płatność za umówioną konsultację psychologiczną online dokonuje się wyłącznie korzystając z serwisu Znany Lekarz do płatności online (przedpłata za wizytę po jej umówieniu). 3. Od 01.03.2023r. za system obsługujący płatności odpowiada Znany Lekarz. Pacjent po umówieniu wizyty zostaje przekierowany na stronę z płatnościami online. W przypadku pacjentów stałych będących już w terapii o ustalonych stałych terminach z Psychoterapeutą, czas na opłacenie wizyty pozostaje 24h od umówionej wizyty. Po tym terminie wizyta zostaje usunięta, a link nieaktywny. Jeśli Pacjent chce by wizyta się odbyła należy ją samodzielnie na nowo umówić w kalendarzu Znanego Lekarza. W przypadku umawiania wizyt samodzielnie Znany Lekarz daje 30min. od umówienia wizyty na dokonanie płatności, po tym terminie w przypadku nieopłacenia wizyty zostaje ona odwołana. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z płatnościami, za całą obsługę płatności odpowiada serwis Znany Lekarz do którego bezpośrednio należy się zwrócić by wyjaśnić usterkę. 4. Odwołanie wizyty później niż 24h od terminu jej realizacji, nie uczestniczenie w Konsultacji/sesji przez Pacjenta lub późne przybycie na Konsultację przez Pacjenta powyżej 15 minut skutkuje zachowaniem przez psychoterapeutę prawa do pobrania wszelkich należnych za wizytę opłat. Pacjent nie otrzyma zwrotu zapłaconej z góry opłaty za wizytę, a wniesiona już opłata za konsultacje nie jest zwracana przez Specjalistę. 5. Pacjent może odwołać Wizytę przed upływem 24 godzin przed umówioną godziną jej rozpoczęcia. W celu odwołania wizyty, Pacjent powinien odwołać ją samodzielnie za pomocą serwisu znanylekarz.pl . Zwrot pieniędzy następuje przez serwis Znany Lekarz. Zgodnie z polityką serwisu zwracana kwota pomniejszana jest o prowizję, którą pobiera serwis Znany Lekarz. 6. W przypadku, gdy Terapeuta odwoła Konsultację w momencie jej rozpoczęcia całość opłaty uiszczona przez Pacjenta z góry zostanie zwrócona przez Specjalistę, w terminie 14 dni roboczych od dnia odwołania Konsultacji. Opłata zostanie zwrócona przez Specjalistę bezpośrednio na podany przez Pacjenta numer konta, chyba, że Pacjent i Specjalista ustalą inaczej. Pacjent nie ma jednak prawa do zwolnienia z opłaty za tą sesję, jeżeli odwołanie Konsultacji, nieuczestniczenie w Konsultacji, spóźnienie lub przełożenie terminu na inny ze Specjalistą zostało wcześniej uzgodnione z Pacjentem. 7. Faktury i zaświadczenia o prowadzonej terapii wystawiane są na prośbę Pacjenta. §4 1. Strony uzgadniają, że w przypadku nieobecności Pacjenta lub odwołania/nieopłacenia 2 wizyt z rzędu bez uzasadnionego powodu, nieobecności ta będzie traktowana jako rezygnacja z dalszej terapii. 2. W przypadku przerwy w trakcie psychoterapii dłuższej niż dwa tygodnie, jeśli nie jest to przerwa uzgodniona wcześniej z terapeutą, to przy braku kontaktu ze strony pacjenta nieobecność ta będzie traktowana jako przerwanie terapii przez pacjenta i jej rezygnacja z kontynuacji. 3. Pacjent ma prawo do rezygnacji z terapii w każdym momencie, po wcześniejszym poinformowaniu o tym Psychoterapeuty. Pacjent rezygnując wcześniej z zalecanej dalszej terapii bądź ją przerywając liczy się z tym, że osiągnięte efekty na dotychczasowych sesjach mogą się nie utrzymać, a założone cele terapeutyczne mogą nie zostać osiągnięte z uwagi na przerwany proces terapeutyczny, który rozłożony jest na pewną ilość sesji przy założonej aktywnej pracy własnej pacjenta. 4. Psychoterapeuta ma prawo rezygnacji z prowadzenia psychoterapii z ważnych powodów indywidualnych, osobistych lub etycznych. Jednak wcześniej informuje o tym Pacjenta i poleca innego psychoterapeutę. 5. Psychoterapeuta bezwzględnie nie wyraża zgody na nagrywanie ani filmowanie sesji terapeutycznych oraz na uczestniczenie w jakichkolwiek rozprawach sądowych dotyczących pacjentów w trakcie, jak i po zakończeniu terapii. 6. Strony zobowiązują się do punktualnego, systematycznego udziału w sesjach. 7. Strony zobowiązują się do poinformowania siebie nawzajem o przerwie w psychoterapii trwającej dwa tygodnie lub dłużej. 8. Psychoterapeuta zastrzega sobie prawo do odwołania sesji w ostatniej chwili w wyjątkowych sytuacjach, jednak najpóźniej 1h przed rozpoczęciem sesji informuje o tym pacjenta. W takich sytuacjach płatność za opłaconą wizytę przechodzi na kolejną lub dokonywany jest zwrot pieniędzy zgodnie z ustaleniami. §5 1. Psychoterapeuta zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w trakcie psychoterapii. 2. Wyjątkiem od zachowania ww. tajemnicy są sytuacje gdy: a) tak stanowią inne ustawy b) zagrożone jest życie lub zdrowie pacjenta lub innych osób. 3. W przypadkach kryzysowych zagrażających życiu Pacjenta, wyraża on zgodę na kontakt Psychoterapeuty z jego rodziną, osobą bliską lub odpowiednimi służbami. §6 1. Pacjent wyraża dobrowolną zgodę na udział w psychoterapii. 2. Pacjent wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy w przypadku potrzeby skorzystania przez psychoterapeutę z konsultacji z lekarzem, specjalistą np. psychiatrą, innym psychoterapeutą, superwizorem w zakresie terapii bądź stanu zdrowia pacjenta. 3. Pacjent zobowiązuje się do dostarczenia psychoterapeucie do wglądu na wizycie posiadanej dokumentacji medycznej dotyczącej swojego leczenia (opinii, wyników badan, konsultacji, zaświadczeń). Psychoterapeuta nie przechowuje u siebie żadnych dokumentacji medycznych pacjenta. §7 1. Pacjent zobowiązuje się do każdorazowego i sumiennego odrabiania zadań zleconych przez psychoterapeutę w domu i przynoszenia ich na następną sesję w celu omówienia. 2. Pacjent zobowiązuje się do aktywnego udziału w psychoterapii. 3. Psychoterapeuta zobowiązuje się do rzetelnej pracy w trakcie psychoterapii, prowadzenia psychoterapii z należytą starannością i wykorzystaniem aktualnej wiedzy, przestrzegania podstawowych praw pacjenta wymienionych w ustawie z dn. 06.11.2008r.o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz.U.z 2012r.poz.159ze zm. ) oraz do przestrzegania Kodeksu Etyczno-Zawodowego psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 4. Psychoterapeuta zobowiązuje się osobiście prowadzić psychoterapię. W razie niemożności jej prowadzenia, Psychoterapeuta jest zobowiązany natychmiast poinformować o tym Pacjenta. §8 1. Pacjent i psychoterapeuta zobowiązują się do przestrzegania warunków i wszystkich ww. zasad zawartych w niniejszym Kontrakcie/regulaminie. 2. Specjalista nie odpowiada za działalnie portalu znanylekarz.pl w przypadku jakichkolwiek uwag i usterek, co do działania portalu należy się kontaktować bezpośrednio z portalem. 3. Zasady RODO i przetwarzania danych odbywają się zgodnie z regulaminem znanylekarz.pl i zawartym na stronie portalu. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym kontrakcie terapeutycznym, a dotyczących jego przedmiotu mają zastosowanie przepisy Ustawy z 23.4.1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U.Nr 16, poz.93ze zm.) 5. Powyższy regulamin/Kontrakt terapeutyczny zostaje zawarty z chwilą umówienia przez pacjenta wizyty i obowiązuje przez wszystkie sesje oraz po zakończeniu terapii. Pacjent umawiając się na wizytę ma obowiązek się z nim zapoznać, a opłacenie pierwszej wizyty jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ww. zasady. Jeśli pacjent nie wyraża zgody na zawarcie kontraktu i nie akceptuje powyższego regulaminu należy nie umawiać wizyty lub ją odwołać.

 • Adresy (2)


  Pacjenci prywatni (bez ubezpieczenia)


  Konsultacja online (opis) • 200 zł

  Konsultacja psychologiczna dla par (opis) • 300 zł

  Konsultacja psychologiczna dla par (pierwsza wizyta) (opis) • 300 zł


  Przyjmuję: dorosłych

  Zapłacisz podczas umawiania konsultacji online. Czekamy na Twoją płatność 30 minut – jeśli w tym czasie nie zostanie zrealizowana, będziemy musieli odwołać Twoją rezerwację.

  Opłata za konsultację trafia bezpośrednio do specjalisty, który jest również odpowiedzialny za ustalenie swojej polityki odwołań i zwrotów.

  W przypadku problemów z płatnościami skontaktuj się z serwisem ZnanyLekarz.

  Pamiętaj, że ZnanyLekarz nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za umówienie wizyty i nie przetwarza płatności w imieniu specjalisty.


  Inne narzędzia do konsultacji wideo:
  SKYPE: KAMILA SZUBERTOWICZ
  https://join.skype.com/invite/pwPlx9u2F5VH


  Przygotuj się 10 minut przed konsultacją. Upewnij się, że Twój telefon lub komputer jest naładowany. W przypadku wideokonsultacji sprawdź połączenie internetowe oraz ustawienia mikrofonu i kamery. Możesz również przygotować swoją dokumentację medyczną (np. wyniki badań).


  NIP

  9121804179

  Adres firmy

  Hubska 8E78/9, Wrocław

  Gabinet Psychologiczny Kamila Szubertowicz
  Stanisława Więckowskiego 15/5, Krzyki, Wrocław


  Środki bezpieczeństwa w tym gabinecie

  Pokaż

  Pacjenci prywatni (bez ubezpieczenia)


  Przyjmuję: dorosłych

  NIP

  9121804179

  Adres firmy

  Hubska 8E78/9, Wrocław

  Usługi i ceny

  Ceny dotyczą wizyt prywatnych.

  Popularne usługi


  200 zł

  Konsultacja online

  Konsultacja psychologiczna indywidualna ONLINE  Stanisława Więckowskiego 15/5, Wrocław

  200 zł

  Gabinet Psychologiczny Kamila Szubertowicz  Stanisława Więckowskiego 15/5, Wrocław

  200 zł

  Gabinet Psychologiczny Kamila Szubertowicz

  PIERWSZA WIZYTA online

  Pozostałe usługi


  Stanisława Więckowskiego 15/5, Wrocław

  300 zł

  Gabinet Psychologiczny Kamila Szubertowicz

  Przeprowadzenie diagnostyki zaburzeń osobowości (kwestionariusz) Po diagnostyce następna wizyta : konsultacja psychologiczna w cenie 200zl- 50min: wywiad, omówienie i weryfikacja wyników SCID (termin do uzgodnienia z terapeutą).  300 zł

  Konsultacja online

  Terapia online psychologiczno-psychoterapeutyczna dla par (kolejna wizyta)  300 zł

  Konsultacja online

  konsultacja psychologiczno-psychoterapeutyczna dla par ONLINE


  Stanisława Więckowskiego 15/5, Wrocław

  300 zł

  Gabinet Psychologiczny Kamila Szubertowicz

  konsultacja psychologiczo-psychoterapeutyczna w gabinecie  Stanisława Więckowskiego 15/5, Wrocław

  300 zł

  Gabinet Psychologiczny Kamila Szubertowicz  Stanisława Więckowskiego 15/5, Wrocław

  200 zł

  Gabinet Psychologiczny Kamila Szubertowicz  Stanisława Więckowskiego 15/5, Wrocław

  200 zł

  Gabinet Psychologiczny Kamila Szubertowicz

  kolejna wizyta ONLINE

  Moje doświadczenie

  O mnie

  Jestem absolwentem studiów magisterskich w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu, na kierunku psychologia o specjalności klinicznej. Ukoń...

  Zobacz pełen opis


  Edukacja

  • Dolnośląskie Centrum Psychoterapii - Podstawy Terapii Systemowej Rodzin" (2013)
  • Uniwersytet SWPS we Wrocławiu - magister psychologii o specjalności klinicznej (2014)
  • Centrum Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli-Kuratorium Oświaty we Wrocławiu-kwalifikacje pedagogiczne (2016)
  Zobacz więcej

  Zakres porad

  • Psychoterapia
  • Psychoonkologia
  • Psychologia kliniczna

  Doświadczenie

  • Staż i szkolenie kliniczne w opiece paliatywnej FWH dla dzieci w Warszawie
  • Praktyki psychologiczne- Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu

  Zdjęcia


  Znajomość języków

  • Polski

  Nagrody i wyróżnienia

  • .

  Publikacje i artykuły

  Publikacje (1)

  45 opinii pacjentów

  Ogólna ocena

  Trzymamy rękę na pulsie 100% zweryfikowanych opinii. Sprawdź jak działamy
  W
  Profil zweryfikowany
  Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl
  Lokalizacja: Gabinet Psychologiczny Kamila Szubertowicz Diagnoza zaburzeń osobowości - SCID-5-PD

  Przepiękny gabinet z przyjemnym wnętrzem. Zrozumiała i przyjemna sesja. Bez oceniania oraz profilowania pacjenta, nie czuć żadnej presji czasu ani negatywności

  M
  Profil zweryfikowany
  Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl
  Lokalizacja: Gabinet Psychologiczny Kamila Szubertowicz konsultacja psychologiczna (pierwsza wizyta)

  Usłyszałem wprost że nie jest w stanie mi pomóc
  Najgorzej wydane pieniądze

  M
  Profil zweryfikowany
  Lokalizacja: Gabinet Psychologiczny Kamila Szubertowicz konsultacja psychologiczna (pierwsza wizyta)

  Jestem zadowolony z wizyty miła i kompetentna osoba. Polecam serdecznie


  A
  Profil zweryfikowany
  Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl
  Lokalizacja: Gabinet Psychologiczny Kamila Szubertowicz

  Uczęszczałam na psychoterapię do Pani Kamili przez niespełna rok. I był to najbardziej przełomowy rok w moim życiu. Świetnie potrafi wyczuć granice pacjenta, ma w sobie ogrom empatii i wyrozumiałości, a jednocześnie potrafi twardo zwrócić uwagę na aspekty wymagające zmiany myślenia - pozostawiając pacjentowi przestrzeń do rozważań, które same zaprowadzą go do słusznych wniosków. Psychoterapia była najlepiej wydanymi pieniędzmi w moim dorosłym życiu - i bardzo się cieszę, że miałam szansę przejść tą drogę właśnie u boku tego terapeuty.


  H
  Profil zweryfikowany
  Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl
  Lokalizacja: Gabinet Psychologiczny Kamila Szubertowicz

  Pani Kamila to bardzo ciepła, empatyczna osoba , która podeszła do moich problemów z pełnym zaangażowaniem. Podczas trwania terapii wypracowałam mechanizmy oraz poznałam narzędzia, dzięki którym - już po zakończeniu leczenia - wiem jak sobie radzić z moimi trudnościami. Nie boję się iść dalej sama :)


  E
  Profil zweryfikowany
  Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl
  Lokalizacja: Gabinet Psychologiczny Kamila Szubertowicz

  Pani Kamila pomagała ubrać myśli w słowa. Była konkretna, mądra i punktualna. Każda wizyta przebiegała w przyjaznej atmosferze.
  Słowa Pani Kamili są jak plasterek na zraniona duszę ;)
  Polecam!


  E
  Profil zweryfikowany
  Lokalizacja: Gabinet Psychologiczny Kamila Szubertowicz

  Pani Kamila w bardzo profesjonalny sposób podeszła do mojego problemu. Konsultacja sprawiła że zwróciłam uwagę na wiele czynikow które mnie przytłaczały. Rozmowa była bardzo sympatyczna co pozwoliło mi się otworzyć. Bardzo polecam konsultacje u Pani Kamili.


  K
  Profil zweryfikowany
  Lokalizacja: Gabinet Psychologiczny Kamila Szubertowicz

  Serdecznie polecam Panią Kamilę. Bardzo empatyczna, ciepła i profesjonalna specjalistka. Na pewno skorzystam jeszcze z porady w przyszłości.


  J
  Profil zweryfikowany
  Lokalizacja: Gabinet Psychologiczny Kamila Szubertowicz konsultacja psychoterapeutyczna (pierwsza wizyta)

  Długo zbierałam się do tego, aby wybrać się do specjalisty. Podczas wizyty większość uwagi została przekierowana na moje doświadczenia z przeszłości i nie było by w tym absolutnie nic złego, gdyby nie fakt że są to dla mnie trudne, traumatyczne wspomnienia i wywlekanie ich na pierwszym spotkaniu bez mojej chętni samo w sobie jest ryzykowne. Natomiast rozdrapywanie takich ran przez pół godziny po to aby usłyszeć, że Pani Kamila nie ma już miejsc na psychoterapię - moim zdaniem jest po prostu szkodliwe. Do gabinetów często trafiają osoby, które są w kryzysie, wyprucie z nich traum i zostawienie samym sobie moim zdaniem jest zwyczajnie nieodpowiedzialne. Dziwi mnie wciąż, że istnieje możliwość wybrania i opłacenia (tylko z góry) pierwszej konsultacji psychoterapeutycznej skoro nie ma więcej miejsc, a psychoterapie są jedynymi wariantami w ofercie. Być może Pani Kamila ma fachową wiedzę, tego nie wiem. Natomiast taka forma biznesu moim zdaniem kłóci się z wizją terapeuty.


  M
  Profil zweryfikowany
  Wizyta umówiona przez ZnanyLekarz.pl
  Lokalizacja: W innym miejscu Inny

  Minęły ponad 2 miesiące od skończenia terapii - teraz mogę z pewnością powiedzieć że efekty oceniam na 100/10. W ciągu zaledwie 11 wizyt na przestrzeni 5 miesięcy udało się przepracować problem który męczył mnie od wielu lat powodując od czasu do czasu nagłe załamania i mniejsze lub większe stany depresyjne, a o ktorym wcześniej nie byłam w stanie nawet z nikim rozmawiać (włącznie z innymi terapeutami). Ale to nie wszystko: przy okazji, choć nie był to główny cel terapii, widzę że zaszły zmiany w moim myśleniu, które sprawiły że jestem teraz najszczęśliwsza w życiu. Poprawiły mi się relacje z ludźmi (już wcześniej były dobre, teraz są świetne), odporność na stres i ogólnie to jak reaguję na rzeczy, teraz nie załamują mnie negatywne zdarzenia którymi wcześniej bym się przejęła. Nie wiedziałam, że można być tak szczęśliwym :) Wszystko to dzięki pełnemu empatii i profesjonalizmu, ale też bardzo ludzkiemu podejściu Pani Kamili. Polecam każdemu, naprawdę warto tak zmienić swoje życie.


  Wystąpił błąd, spróbuj jeszcze raz

  Najczęściej zadawane pytania