Dane osobowe

Dane osobowe użytkowników

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem danych osobowych jest ZnanyLekarz sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS za numerem 0000347997, NIP 7010224868.

Inspektor Ochrony Danych

ZnanyLekarz wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się:
1. drogą e-mail: iod@znanylekarz.pl,
2. pisemnie na adres ZnanyLekarz sp. z o.o. ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa.

Na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu ZnanyLekarz przetwarza dane osobowe?

ZnanyLekarz przetwarza dane osobowe użytkowników na podstawie i w związku z zawartą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną - art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W niektórych przypadkach, ZnanyLekarz może wymagać dodatkowej weryfikacji przy zawieraniu umowy, w szczególności poprzez portal Facebook, zweryfikowanie numeru telefonu lub wykorzystanie konta Google. Jest to podyktowane koniecznością ustalenia tożsamości osób dodających opinie o Profesjonalistach w serwisie i ma zapewnić poszanowanie praw użytkowników, jak i Profesjonalistów.

Ponadto, ZnanyLekarz przetwarza dane osobowe użytkownika na podstawie usprawiedliwionych interesów - art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dotyczy to w szczególności przetwarzania danych osobowych w celach informowania użytkownika o umówionej wizycie, zbliżającym się terminie wizyty lub jej odwołaniu przez Placówkę lub Profesjonalistę. Na tej podstawie prawnej ZnanyLekarz przetwarza dane osobowe w związku z prośbami o ocenę satysfakcji umówionej i zrealizowanej wizyty.

Natomiast w zakresie danych osobowe o stanie zdrowia (tzw. szczególna kategoria danych osobowych) ZnanyLekarz przetwarza te dane osobowe na podstawie wyraźnej zgody użytkownika art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. RODO.

Użytkownik serwisu w trakcie umawiania wizyty przez serwis może zdecydować się nawypełnienie ankiety dotyczącej jego stanu zdrowia. Wyniki tej ankiety zostaną przekazane do wybranego przez użytkownika Profesjonalisty, u którego użytkownik umawia wizytę. Przekazanie takich danych ma pomóc Profesjonaliście w przygotowaniu się do wizyty.

Użytkownik serwisu może zarezerwować wizytę dla kogoś innego (np. członka rodziny czy znajomego), ZnanyLekarz będzie przetwarzał dane osoby, która umówiła wizytę i dla której wizyta jest umawiana. Podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  Celem przetwarzania danych osobowych jest:
 1. świadczenie na rzecz użytkownika usług opisanych w Regulaminie,
 2. realizacja umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 3. umożliwienie użytkownikowi zarezerwowania terminu wizyty u wybranego Profesjonalisty, przekazanie wyników ankiety dotyczącej stanu zdrowia i zapewnienie użytkownikowi informacji na temat takiej wizyty, w szczególności poprzez powiadomienie sms i e-mail o zarezerwowaniu terminu wizyty, powiadomienie sms i e-mail o zbliżającym się terminie wizyty, powiadomienie sms i e-mail o odwołaniu terminu wizyty, przesłanie informacji z prośbą o ocenę satysfakcji wizyty.
 4. umożliwienie użytkownikowi zarezerwowania terminu wybranego przez użytkownika badania,
 5. zadawanie pytań Profesjonalistom oraz dodanie opinii o Profesjonalistach.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Brak podania danych osobowych uniemożliwi firmie ZnanyLekarz świadczenie usług.

Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych o stanie zdrowia jest niezbędna do zarezerwowania terminu wizyty u wybranego Profesjonalisty oraz do przekazania wyników ankiety dotyczącej stanu zdrowia. Brak zgody uniemożliwi zarezerwowanie terminu wizyty u wybranego Profesjonalisty. Zgoda ta jest też wymagana przy rezerwowaniu terminu wybranego przez użytkownika badania.

Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych o stanie zdrowia jest niezbędna do zadania pytań Profesjonaliście. Brak zgody uniemożliwi zadanie pytania Profesjonaliście.

Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych o stanie zdrowia jest niezbędna do dodania opinii o Profesjonaliście. Brak zgody uniemożliwi dodanie opinii o Profesjonaliście.

Jaki zakres danych osobowych ZnanyLekarz może zbierać podczas umawiania wizyty?

Podczas umawiania wizyty u wybranego Profesjonalisty ZnanyLekarz może zbierać następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • datę i rodzaj wizyty,
 • dane o stanie zdrowia podane w trakcie wypełniania ankiety.

Jeżeli poszczególni Profesjonaliści lub Placówki wymagają dla zarezerwowania wizyty podania dodatkowych danych osobowych, ZnanyLekarz będzie pobierał te dane od użytkownika - dotyczy to np. numeru PESEL.

W przypadku umawiania wizyty dla kogoś innego (np. członka rodziny czy znajomego), ZnanyLekarz będzie przetwarzał dane osoby, która umówiła wizytę i dla której wizyta jest umawiana.

Czy ZnanyLekarz przekazuje dane osobowe innym podmiotom (np. firmom, lekarzom)?

W przypadku zarezerwowania terminu wizyty u wybranego Profesjonalisty oraz zarezerwowania wybranego badania, dane osobowe użytkownika podane podczas rezerwacji zostaną przekazane temu Profesjonaliście lub Placówce, w której Profesjonalista świadczy swoje usługi. Przekazane w ten sposób dane osobowe mogą być widoczne nie tylko dla Profesjonalisty, ale również dla osób zatrudnionych przez niego lub pracujących w Placówce takich jak pielęgniarki, recepcjonistki, pomoc medyczna.
ZnanyLekarz nie kontroluje ani nie bada sposobu w jaki lekarze i placówki wykorzystują udostępnione im przez ZnanyLekarz dane osobowe użytkowników.

ZnanyLekarz może przekazywać również dane osobowe użytkowników do Telemedicin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w zakresie w jakim użytkownik umówił przez serwis znanylekarz.pl termin telekonsultacji lekarskiej w portalu telemedi.co, którego właścicielem jest Telemedicin sp. z o.o. Telemedicin sp. z o.o. jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej i przetwarza dane osobowe dla celów wykonywania tej działalności.

Dane osobowe możemy również przekazać na żądanie Profesjonalisty wystawiającego tzw. e-Zwolnienie lekarskie firmie Biostat sp. z o.o. Firma Biostat sp. z o.o. zajmuje się techniczną obsługą e-Zwolnień lekarskich i świadczy dla ZnanyLekarz usługi informatyczne.

  ZnanyLekarz może również przekazywać dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:
 • firmy księgowe i audytorskie,
 • kancelarie prawne,
 • firmy świadczące usługi informatyczne, w tym obsługujące serwery, z których korzysta ZnanyLekarz,
 • firmy świadczące usługi call center i wysyłki sms oraz e-mail.

ZnanyLekarz przekazuje również podmiotom zewnętrznym zanonimizowane ciasteczka (cookies) i inne zanonimizowane dane o użytkownikach Serwisu. Dane te nie pozwalają na odszyfrowanie aktywności konkretnego użytkownika w Serwisie, jak również nie pozwalają na jego identyfikację, ale pozwalają określić dane geograficzne, statystyczne i demograficzne użytkowników. Przekazywanie tych danych ma na celu poprawę funkcjonowania Serwisu przez zaimplementowanie odpowiednich narzędzi podwyższających atrakcyjność Serwisu.

Czy ZnanyLekarz przekazuje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Z uwagi na zawarte umowy z podmiotami zewnętrznymi, w szczególności dotyczące utrzymania infrastruktury informatycznej, ZnanyLekarz może przekazywać dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie odpowiednich mechanizmów prawnych, takich jak standardowe klauzule umowne, reżim Privacy Shield lub inne podobne instrumenty prawne przewidziane w RODO.

W przypadku skorzystania przez Profesjonalistów z usługi Google My Business dane osobowe Profesjonalistów zostaną przekazane do firmy Google z siedzibą w USA. Firma Google jest podmiotem, który stosuje się do reżimu Privacy Shield, tym samym zapewnia ona adekwatny stopień ochrony danych osobowych.

Czy moje dane osobowe będą widoczne dla innych osób i korzystających z Internetu?

Dane osobowe użytkownika takie jak imię lub nazwisko, pytanie zadane Profesjonaliście oraz dodana opinia o Profesjonaliście mogą być widoczne dla innych osób i korzystających z Internetu. Te dane osobowe nie są przez ZnanyLekarz anonimizowane i są prezentowane na Profilach Profesjonalistów, na których użytkownik dodał opinię.

Czy mogę wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych o stanie zdrowia?

Tak. Każdy użytkownik może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych o stanie zdrowia. Wycofać zgodę można w każdym momencie. ZnanyLekarz informuje, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego ZnanyLekarz dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Czy ZnanyLekarz ma dostęp do prywatnych pytań i wiadomości?

Prywatne pytania i wiadomości umieszczane są na serwerach i w bazach danych ZnanyLekarz. Tym samym ZnanyLekarz ma dostęp do prywatnych pytań i wiadomości. Jednak dostęp ten jest ograniczony tylko do pracowników, którzy zajmują się administrowaniem serwerami i bazami danych, a także mają specjalne upoważnienia nadane przez ZnanyLekarz. ZnanyLekarz stosuje również specjalne narzędzia, które mają za zadanie identyfikować i zapobiegać nadużyciom i zagrożeniom związanym z korzystaniem z Serwisu. Narzędzia te w sposób automatyczny monitorują treści zamieszczane w Serwisie, w tym prywatne pytania i wiadomości.

Czy ZnanyLekarz przetwarza dane osobowe użytkowników (pacjentów) w celach marketingowych?

Nie. ZnanyLekarz nie wykorzystuje danych osobowych użytkowników będących pacjentami w celach marketingowych.

Czy ZnanyLekarz dokonuje profilowania?

Na podstawie zanonimizowanych danych dostarczonych przez użytkowników Serwisu (pliki cookies, dane o wykorzystywanym urządzeniu itp.) ZnanyLekarz może dokonywać profilowania, tj. dostosowywać zawartość Serwisu do preferencji użytkowników. Podstawą prawną tego działania, pomimo że w tym zakresie nie dochodzi w ocenie ZnanyLekarz do przetwarzania danych osobowych, jest uzasadniony interes ZnanyLekarz (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dokonując analizy ochrony praw i wolności uznaliśmy, że takie działanie nie ma istotnego wpływu na prywatność użytkowników. Działania te pozwalają nam na lepsze świadczenie usług i dostosowanie Serwisu do potrzeb użytkowników. Działania te odzwierciedlają więc oczekiwania użytkowników.

Jak długo ZnanyLekarz będzie przechowywać moje dane osobowe?

ZnanyLekarz będzie przechowywać dane osobowe przez cały okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Po zakończeniu umowy dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych lub cywilnych.
Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

Jakie są prawa użytkowników w związku z ich danymi osobowymi?

 1. Prawo do sprzeciwu - art. 21 RODO.
 2. Każdy użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli ZnanyLekarz przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub w przypadku profilowania lub marketingu bezpośredniego.

  Rezygnacja (wypisanie się) z otrzymywania informacji o umówionych wizytach, wniesienie sprzeciwu od otrzymywania próśb o wypełnienie ankiet satysfakcji po umówionej wizycie będzie oznaczała sprzeciw w stosunku do przetwarzania danych osobowych. Jeżeli wniesienie sprzeciwu będzie odpowiadało prawu, w takim przypadku ZnanyLekarz nie będzie przetwarzał już danych osobowych w tym celu.

 3. Prawo dostępu do danych - art. 15 RODO.
 4. Każdy użytkownik ma prawo do uzyskania od ZnanyLekarz potwierdzenia, czy ZnanyLekarz przetwarza jego dane osobowe. Żeby przekazać potwierdzenie właściwej osobie i nie naruszyć tym samym praw innych osób, ZnanyLekarz może prosić o przekazanie dodatkowych informacji w celu potwierdzenia tożsamości.

   Wykonując to prawo, każdy użytkownik może:
  • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
  • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza EOG. Ponadto, każdy użytkownik może uzyskać kopię danych osobowych jakie są przetwarzane przez ZnanyLekarz.

 5. Prawo do poprawiania danych osobowych - art. 16 RODO.
 6. Każdy użytkownik ma prawo w dowolnym momencie poprawić dane osobowe go dotyczące, jeżeli dane osobowe przetwarzane przez ZnanyLekarz są nieprawidłowe. Każdy użytkownik ma również prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia dotyczących tych danych.

 7. Prawo do bycia zapomnianym - art. 17 RODO.
 8. Każdy użytkownik ma prawo do żądania usunięcia części lub całości swoich danych osobowych. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku:

  • cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych,
  • dane osobowe stały się zbędne dla celów w jakich ZnanyLekarz przetwarzał te dane osobowe,
  • wniesiony został sprzeciw zgodny z art. 21 RODO, a ZnanyLekarz nie dysponuje inną podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych,
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.

  Pomimo wykonania prawa do bycia zapomnianym ZnanyLekarz może w dalszym ciągu przetwarzać wszystkie lub część danych osobowych z uwagi m.in. na obowiązki prawne ciążące na ZnanyLekarz (np. obowiązki podatkowe) lub z uwagi na obronę lub dochodzenie ewentualnych roszczeń.

 9. Prawo do ograniczenia przetwarzania - art. 18 RODO.
 10. Każdy użytkownik, zgodnie z art. 18 ROO, ma prawo do ograniczenia przetwarzania dotyczących go danych osobowych. Prawo to oznacza, że użytkownik ma prawo zażądać, aby jego dane osobowe nie były przetwarzane do czasu rozpatrzenia żądania. W takiej sytuacji użytkownik nie będzie miał dostępu tylko do takich funkcjonalności znanylekarz.pl, które nie będą łączyło się z wykorzystaniem danych osobowych.

   Prawo to można wykonać w następujących sytuacjach:
  • gdy użytkownik kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ZnanyLekarz ograniczy ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych osobowych, jednak nie dłuższy niż 14 dni,
  • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych użytkownik zażądał ograniczenia ich wykorzystania;
  • gdy dane osobowe użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • gdy użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy ochrona interesów, praw i wolności użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje ZnanyLekarz, przetwarzając dane osobowe użytkownika.

 11. Prawo do przenoszenia danych - art. 20 RODO.
 12. Każdy użytkownik, zgodnie z art. 20 RODO, ma prawo do przenoszenia dotyczących go danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych oznacza, że użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym formacie dane osobowe, które dostarczył ZnanyLekarz. Dane te można przesłać dowolnemu podmiotowi. Można również wnioskować, żeby ZnanyLekarz przesłał te dane osobowe innemu, wskazanemu przez Użytkownika, administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.

Czy mam prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Tak, każdy użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W jaki sposób ZnanyLekarz zabezpiecza dane osobowe?

ZnanyLekarz dokłada starań, aby przetwarzane dane osobowe były bezpieczne. W tym celu stosowane są rozwiązania techniczne i organizacyjne, które mają za zadanie zabezpieczenie danych osobowych. Tymi środkami są w szczególności:

 • regularne testowanie infrastruktury informatycznej pod kątem bezpieczeństwa,
 • kontrolowanie dostępu do danych w ramach spółki ZnanyLekarz,
 • metody kryptograficzne.

Kiedy ZnanyLekarz występuje jako tzw. podmiot przetwarzający?

W związku z zawieranymi z Profesjonalistami i Placówkami umowami dotyczącymi świadczenia usług, Profesjonaliści i Placówki mogą wprowadzać do oprogramowania komputerowego oferowanego im w ramach umowy dane osobowe osób, które nie są użytkownikami serwisu znanylekarz.pl. Oprogramowanie komputerowe dostarczane przez ZnanyLekarz pozwala Profesjonalistom i Placówkom między innymi na zarządzanie grafikiem pracy, wpisywaniu danych osobowych swoich pacjentów oraz przesyłania swoim pacjentom informacji SMS lub e-mail o umówionej lub odbytej wizycie lekarskiej. W tym celu Profesjonaliści i Placówki mogą wprowadzać do tego oprogramowania dane osobowe. W zakresie dostarczania oprogramowania komputerowego dla Profesjonalistów i Placówek, ZnanyLekarz występuje jako tzw. podmiot przetwarzający, o którym mowa w art. 28 RODO. ZnanyLekarz jako podmiot przetwarzający przetwarza dane wyłącznie na polecenie Profesjonalistów i Placówek oraz nie wykorzystuje ich we własnych celach. Dotyczy to w szczególności wysyłania do osób, których dane osobowe zostały podane przez Profesjonalistów lub Placówek informacji SMS i e-mail z przypomnieniami o wizytach lub informacji po odbytej wizycie.
Profesjonaliści i Placówki samodzielnie decydują o zakresie wprowadzanych do oprogramowania komputerowego udostępnionego przez ZnanyLekarz danych osobowych. Również samodzielnie Profesjonaliści i Placówki decydują o wysyłce do swoich pacjentów SMS-ów i e-maili dotyczących wizyt. Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać takich wiadomości, prosimy o kontakt bezpośrednio z lekarzem lub placówką, która zleciła wysyłkę tego typu wiadomości.

Jak mogę się skontaktować w sprawie moich danych?

Kontakt w sprawie danych jest możliwy:

Gdzie znajdę regulamin i politykę prywatności serwisu ZnanyLekarz.pl?

Linki do regulaminu i polityki prywatności są zawsze w stopce strony, można je zobaczyć pod tymi adresami:

https://www.znanylekarz.pl/regulamin

https://www.znanylekarz.pl/prywatnosc

Dane osobowe lekarzy i specjalistów

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem danych osobowych jest ZnanyLekarz sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS za numerem 0000347997, NIP 7010224868.

Inspektor Ochrony Danych

ZnanyLekarz wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się:
1. drogą e-mail: iod@znanylekarz.pl,
2. pisemnie na adres ZnanyLekarz sp. z o.o. ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa.

Na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu ZnanyLekarz przetwarza moje dane?

ZnanyLekarz przetwarza dane osobowe Profesjonalistów na podstawie i w związku z zawartą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną - umowa ta stanowi podstawę do prezentacji pełnego Profilu Profesjonalisty w Serwisie, w tym umożliwienia aktywowania Kalendarza Wizyt w przypadku płatnej umowy o świadczenie Usług Pakiet Premium. ZnanyLekarz informuje, że podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Brak podania tych danych uniemożliwi zawarcie umowy ze ZnanyLekarz.

W przypadku Profesjonalistów, którzy zawarli ze ZnanyLekarz umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, ZnanyLekarz przetwarza ich dane osobowe również na podstawie usprawiedliwionych interesów - art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dotyczy to w szczególności przetwarzania danych osobowych w celach informowania Profesjonalisty o zmianach w Serwisie oraz o nowych możliwościach Serwisu. Uzasadniony interes ZnanyLekarz w przetwarzaniu danych osobowych na tej podstawie polega na umożliwieniu informowania Profesjonalistów o zmianach zachodzących w Serwisie i umożliwienie Profesjonalistom korzystanie ze wszystkich usług świadczonych przez ZnanyLekarz. Po rozważeniu wpływu takich działań na prywatność Profesjonalistów uznaliśmy, że nie zostanie ona ograniczona.

W przypadku Profesjonalistów, którzy skorzystali z usług umieszczenia informacji o ich praktykach zawodowych na mapach internetowych oraz usługi tworzenia kont do zarządzania informacjami umieszczonymi na mapach internetowych w usłudze Google My Business, podstawą prawną dla świadczenia tych usług jest zgoda Profesjonalisty. Zgodę wyraża się poprzez wybranie odpowiedniej funkcjonalności w koncie Profesjonalisty w Serwisie. W tym zakresie celem przetwarzania danych w jest umożliwienie ZnanyLekarz przekazania danych osobowych Profesjonalisty do Google wramach usługi Google My Business.

Dla wygody Profesjonalisty zarządzanie informacjami umieszczonymi na mapach internetowych, w tym danymi osobowymi może odbywać się z poziomu Serwisu.Profesjonalista wybiera zakres danych osobowych, jaki chce umieścić na mapach internetowych.

Na jakiej podstawie prawnej ZnanyLekarz przetwarza moje dane osobowe w przypadku, gdy nie zawierałem umowy o świadczenie usług?

W przypadku gdy umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną nie została zawarta, ZnanyLekarz przetwarza dane osobowe Profesjonalisty na podstawie:
zgody udzielonej przez Profesjonalistę bezpośrednio ZnanyLekarz bądź za pośrednictwem Placówki, która wykupiła usług Pakiet Premium; lub
prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez ZnanyLekarz, tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Prawnie usprawiedliwiony interes realizowany przez ZnanyLekarz polega na informowaniu użytkowników internetu o praktyce zawodowej Profesjonalisty, w tym jego specjalizacjach, miejscach przyjmowania pacjentów i opiniach na temat jego działalności. Uważamy, że cel ten nie narusza prawnie chronionych interesów Profesjonalistów i nie ma znaczącego wpływu na ich prawo do prywatności. Profesjonaliści, jako osoby wykonujące zawód zaufania publicznego podlegają ocenom społecznym, a korzystających z ich wiedzy i doświadczenia w najważniejszych sprawach życiowych mają prawo do informacji o ich umiejętnościach i zaangażowaniu.

ZnanyLekarz pozyskał dane osobowe Profesjonalisty, który nie zawarł umowy o świadczenie usług elektoronicznych?

ZnanyLekarz pozyskał te dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł takich jak Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą czy rejestr lekarzy prowadzony przez NIL. ZnanyLekarz mógł również pozyskać dane osobowe od użytkowików serwisu bądź od placówki, która zawarła ze ZnanyLekarz umowę o świadczenie usług Pakiet Premium.

Jakie kategorie danych osobowych pozyskał ZnanyLekarz?

  W zależności od źródła, kategorie pozyskanych danych osobowych mogły obejować:
 • Imiona i nazwiska,
 • Specjalizację,
 • Miejsce prowadzenia działalności i przyjmowania pacjentów.

Czy ZnanyLekarz przekazuje dane osobowe innym podmiotom (np. Firmom, dostawcom)?

Z uwagi na korzystanie z usług i rozwiązań zewnętrznych dostawców i podwykonawców ZnanyLekarz może przekazywać dane osobowe innym podmiotm.

  Dane mogą być przekazywane następującym kategoriom podmiotów
 • firmom księgowym i audytorskim,
 • kancelariom prawnych świadczącym usługi na rzecz ZnanyLekarz,
 • firmom świadczącym usługi informatyczne, w tym obsługujące serwery, z których korzysta ZnanyLekarz,
 • firmy świadczące usługi call center i wysyłki sms oraz e-mail,
 • firmom ubezpieczeniowym,
 • Innym firmom, z którymi ZnanyLekarz zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

W przypadku skorzystania przez Profesjonalistów z usług umieszczenia informacji o ich praktykach zawodowych na mapach internetowych Google oraz usług tworzenia kont do zarządzania informacjami umieszczonymi na mapach internetowych w usłudze Google My Business, dane osobowe Profesjonalistów zostaną przekazane do firmy Google Inc. W przypadku skorzystania z usługi Google My Business przekazanie danych osobowych do firmy Google Inc jest niezbędne.

Czy ZnanyLekarz przekazuje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Z uwagi na zawarte umowy z podmiotami zewnętrznymi, w szczególności dotyczące utrzymania infrastruktury informatycznej, ZnanyLekarz może przekazywać dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie odpowiednich mechanizmów prawnych, takich jak standardowe klauzule umowne, reżim Privacy Shield lub inne podobne instrumenty prawne przewidziane w RODO.

W przypadku skorzystania przez Profesjonalistów z usługi Google My Business dane osobowe Profesjonalistów zostaną przekazane do firmy Google z siedzibą w USA. Firma Google jest podmiotem, który stosuje się do reżimu Privacy Shield, tym samym zapewnia ona adekwatny stopień ochrony danych osobowych.

Czy mogę wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Tak. Każdy Profesjonalista może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofać zgodę można w każdym momencie. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać kontaktując się ze ZnanyLekarz. ZnanyLekarz informuje, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego ZnanyLekarz dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku cofnięcia zgody na świadczenie usług umieszczania informacji w usłudze Google My Business, ZnanyLekarz zaprzestanie świadczenia tej usługi i skontaktuje się z Google w celu usunięcia informacji umieszczonych na mapach. Można również samodzielnie usunąć dane osobowe z usługi Google My Business za pomocą funkcjonalności udostępnionej przez Google.

Czy ZnanyLekarz dokonuje profilowania?

Na podstawie zanonimizowanych danych dostarczonych przez użytkowników Serwisu (pliki cookies, dane o wykorzystywanym urządzeniu itp.) ZnanyLekarz może dokonywać profilowania, tj. dostosowywać zawartość Serwisu do preferencji użytkowników. Podstawą prawną tego działania, pomimo że w tym zakresie nie dochodzi w ocenie ZnanyLekarz do przetwarzania danych osobowych, jest uzasadniony interes ZnanyLekarz (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dokonując analizy ochrony praw i wolności uznaliśmy, że takie działanie nie ma istotnego wpływu na prywatność użytkowników. Działania te pozwalają nam na lepsze świadczenie usług i dostosowanie Serwisu do potrzeb użytkowników. Działania te odzwierciedlają więc oczekiwania użytkowników.

Jak długo ZnanyLekarz będzie przechowywać moje dane osobowe?

ZnanyLekarz będzie przechowywać dane osobowe przez cały okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Po zakończeniu umowy dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych lub cywilnych.
Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

Jakie są prawa Profesjonalistów w związku z ich danymi osobowymi?

 1. Prawo do sprzeciwu - art. 21 RODO.
 2. Każdy Profesjonalista ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli ZnanyLekarz przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub w przypadku profilowania lub marketingu bezpośredniego.

  Rezygnacja (wypisanie się) z otrzymywania informacji handlowych, wniesienie sprzeciwu od otrzymywania próśb o wypełnienie ankiet satysfakcji po umówionej wizycie będzie oznaczała sprzeciw w stosunku do przetwarzania danych osobowych. Jeżeli wniesienie sprzeciwu będzie odpowiadało prawu, w takim przypadku ZnanyLekarz nie będzie przetwarzał już danych osobowych w tym celu.

 3. Prawo dostępu do danych - art. 15 RODO.
 4. Każdy Profesjonalista ma prawo do uzyskania od ZnanyLekarz potwierdzenia, czy ZnanyLekarz przetwarza jego dane osobowe. Żeby przekazać potwierdzenie właściwej osobie i nie naruszyć tym samym praw innych osób, ZnanyLekarz może prosić o przekazanie dodatkowych informacji w celu potwierdzenia tożsamości.

   Wykonując to prawo, każdy Profesjonalista może:
  • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
  • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza EOG. Ponadto, każdy użytkownik może uzyskać kopię danych osobowych jakie są przetwarzane przez ZnanyLekarz.

 5. Prawo do poprawiania danych osobowych - art. 16 RODO.
 6. Każdy Profesjonalista ma prawo w dowolnym momencie poprawić dane osobowe go dotyczące, jeżeli dane osobowe przetwarzane przez ZnanyLekarz są nieprawidłowe. Każdy użytkownik ma również prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia dotyczących tych danych.

 7. Prawo do bycia zapomnianym - art. 17 RODO.
 8. Każdy Profesjonalista ma prawo do żądania usunięcia części lub całości swoich danych osobowych. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku:

  • cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych,
  • dane osobowe stały się zbędne dla celów w jakich ZnanyLekarz przetwarzał te dane osobowe,
  • wniesiony został sprzeciw zgodny z art. 21 RODO, a ZnanyLekarz nie dysponuje inną podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych,
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.

  Pomimo wykonania prawa do bycia zapomnianym ZnanyLekarz może w dalszym ciągu przetwarzać wszystkie lub część danych osobowych z uwagi m.in. na obowiązki prawne ciążące na ZnanyLekarz (np. obowiązki podatkowe) lub z uwagi na obronę lub dochodzenie ewentualnych roszczeń bądź z uwagi na prawo korzystania z wolności wypowiedzi i prawo do informacji.

  Dla potwierdzenia tożsamości Profesjonalisty, który wykonuje prawo do bycia zapomnianym możemy prosić o wypełnienie formularza. Formularz ten pozwoli nam na dokładne zidentyfikowanie Profesjonalisty.

 9. Prawo do ograniczenia przetwarzania - art. 18 RODO.
 10. Każdy Profesjonalista, zgodnie z art. 18 ROO, ma prawo do ograniczenia przetwarzania dotyczących go danych osobowych. Prawo to oznacza, że użytkownik ma prawo zażądać, aby jego dane osobowe nie były przetwarzane w do czasu rozpatrzenia żądania. W takiej sytuacji użytkownik nie będzie miał dostęp tylko do takich funkcjonalności znanylekarz.pl, które nie będzie łączyło się w wykorzystaniem danych osobowych.

   Prawo to można wykonać w następujących sytuacjach:
  • gdy Profesjonalista kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ZnanyLekarz ograniczy ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych osobowych, jednak nie dłuższy niż 14 dni,
  • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Profesjonalista zażądał ograniczenia ich wykorzystania;
  • gdy dane osobowe Profesjonalisty przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • gdy Profesjonalista wniósł sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy ochrona interesów, praw i wolności użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje ZnanyLekarz, przetwarzając dane osobowe użytkownika.

 11. Prawo do przenoszenia danych - art. 20 RODO.
 12. Każdy Profesjonalista, zgodnie z art. 20 RODO, ma prawo do przenoszenia dotyczących go danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych oznacza, że użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym formacie dane osobowe, które dostarczył ZnanyLekarz. Dane te można przesłać dowolnemu podmiotowi. Można również wnioskować, żeby ZnanyLekarz przesył te dane osobowe innemu, wskazanemu przez Profesjonalistę, administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.

Czy mam prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Tak, każdy użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W jaki sposób ZnanyLekarz zabezpiecza dane osobowe?

ZnanyLekarz dokłada starań, aby przetwarzane dane osobowe były bezpieczne. W tym celu stosowane są rozwiązania techniczne i organizacyjne, które mają za zadanie zabezpieczenie danych osobowych. Tymi środkami są w szczególności:

 • regularne testowanie infrastruktury informatycznej pod kątem bezpieczeństwa,
 • kontrolowanie dostępu do danych w ramach spółki ZnanyLekarz,
 • metody kryptograficzne.

Kiedy ZnanyLekarz występuje jako tzw. podmiot przetwarzający?

W związku z zawieranymi z Profesjonalistami i Placówkami umowami dotyczącymi świadczenia usług, Profesjonaliści i Placówki mogą wprowadzać do oprogramowania komputerowego oferowanego im w ramach umowy dane osobowe osób, które nie są użytkownikami serwisu znanylekarz.pl. Oprogramowanie komputerowe dostarczane przez ZnanyLekarz pozwala Profesjonalistom i Placówkom między innymi na zarządzanie grafikiem pracy, wpisywaniu danych osobowych swoich pacjentów oraz przesyłania swoim pacjentom informacji SMS lub e-mail o umówionej lub odbytej wizycie lekarskiej. W tym celu Profesjonaliści i Placówki mogą wprowadzać do tego oprogramowania dane osobowe. W zakresie dostarczania oprogramowania komputerowego dla Profesjonalistów i Placówek, ZnanyLekarz występuje jako tzw. podmiot przetwarzający, o którym mowa w art. 28 RODO. ZnanyLekarz jako podmiot przetwarzający przetwarza dane wyłącznie na polecenie Profesjonalistów i Placówek oraz nie wykorzystuje ich we własnych celach. Dotyczy to w szczególności wysyłania do osób, których dane osobowe zostały podane przez Profesjonalistów lub Placówek informacji SMS i e-mail z przypomnieniami o wizytach lub informacji po odbytej wizycie.
Profesjonaliści i Placówki samodzielnie decydują o zakresie wprowadzanych do oprogramowania komputerowego udostępnionego przez ZnanyLekarz danych osobowych. Również samodzielnie Profesjonaliści i Placówki decydują o wysyłce do swoich pacjentów SMS-ów i e-maili dotyczących wizyt. Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać takich wiadomości, prosimy o kontakt bezpośrednio z lekarzem lub placówką, która zleciła wysyłkę tego typu wiadomości.

Jak mogę się skontaktować w sprawie moich danych?

Kontakt w sprawie danych jest możliwy:

Gdzie znajdę regulamin i politykę prywatności serwisu ZnanyLekarz.pl?

Linki do regulaminu i polityki prywatności są zawsze w stopce strony, można je zobaczyć pod tymi adresami:

https://www.znanylekarz.pl/regulamin

https://www.znanylekarz.pl/prywatnosc