Mgr

Marta Banaszak verifiedCreated with Sketch.

Dietetyk

Adresy i kontakt

Doświadczenie i kwalifikacje

O mnie

  • Absolwentka Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, kierunku dietetyka (studia licencjackie oraz magisterskie).

    Na co dzień pra­cu­je w Gi­ne­ko­lo­gicz­no­-Po­łoż­ni­czym Sz­pi­ta­lu Kli­nicz­nym im. K. Marcinkowskiego przy uli­cy Pol­nej w Po­zna­niu.

    Spe­cja­li­zu­je się w ży­wie­niu ko­biet w cią­ży, w okre­sie lak­ta­cji oraz ży­wie­niu dzie­ci (również z autyzmem). Zaj­mu­je się tak­że re­duk­cją nadwa­gi i oty­ło­ści oraz ży­wie­niem w cho­ro­bach cy­wi­li­za­cyj­nych.
    Pro­wa­dzi kon­sul­ta­cje ży­wie­nio­we oraz ukła­da die­ty in­dy­wi­du­al­nie do­pa­so­wa­ne do pa­cjen­ta.

    Pro­wa­dzi wy­kła­dy oraz warsz­ta­ty w przed­szko­lach w ra­mach pro­gra­mu „Zdro­wo je­my, zdro­wo ro­śnie­my”.

Usługi

Centrum terapeutyczne "Od głowy do mowy"

Błażeja 88d, Stare Miasto, 61-608 Poznań, wielkopolskie


Centrum Medyczne Jerzykowo

Okrężna 26, 62-007 Jerzykowo, wielkopolskie

Dieta 7-dniowa 100 zł

Pytania od pacjentów

Ten lekarz nie odpowiedział jeszcze na żadne pytanie

Martwisz się swoim zdrowiem?

Zadawaj pytania 23 tysiącom lekarzy i specjalistów, odpowiedź na swoje pytanie otrzymasz średnio w przeciągu 48 h, zupełnie za darmo.

Zadaj pytanie naszym specjalistom

Brak opinii

mgr Marta Banaszak nie ma jeszcze opinii. Dodaj pierwszą.

Dodaj własną